INDOOR DAMMEN AN JEUNES FILLES

INDOOR DAMMEN AN JEUNES FILLES

D'Programmer vum Dammen-Indoor an Jeunes Filles Indoor sinn eraus.
Ons Dammen spillen Samsdes den 12.01.2019 ab 9h00 an der Hal zu Steesel.
Ons Jeunes Filles spillen Sondes den 13.01.2019 ab 9h00 an der Hal zu Gréiwermaacher