REPRISE VUM TRAINING & CHAMPIONNAT

REPRISE VUM TRAINING & CHAMPIONNAT

Nom leschte Regierungsbeschloss gouf, an Ofstëmmung matt der FLF a mam Sportsministère festgehalen, dass d’Reprise vum Championnat an den iewëschten Divisiounen – also an der BGL Ligue bei den Hären resp. an der Ligue 1 bei den Dammen – fir de Weekend vum 6./7.Februar 2021 geplangt ass. Vun dëser Mesure ass dee Moment och déi éischt Dammenekipp vun der Entente Izeg/Cebra betraff.

Vum nächste Méindeg, 11.Januar un, däerf an denen Divisiounen nees ouni Aschränkungen trainéiert ginn. Déi detailléiert Spillpläng sollen nächsten Dënschdeg, 12.Januar vun der FLF publizéiert ginn.

An allen aneren Divisiounen a Kategorien gouf d’Reprise vum Championnat nees op onbestëmmten Zäit no hannen verluet. Déi betraffen Ekippen kënnen awer och nees vum 11.Januar un trainéieren, allerdengs ënner Berücksichtegung vun dene bestoënden Covid-19-Mesuren. Dementspriechend hëlt och eis éischt Ekipp bei den Hären nächst Woch nees den Training op.

Eréischt Enn Januar, wann matt neie staatlechen Regelungen a puncto Corona-Pandemie ze rechnen ass, kann an deem Zesummenhang viraussichtlech méi detaillert geplangt ginn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Suite à la dernière décision du gouvernement, en accord avec le FLF et le ministère des sports, il a été décidé que la reprise du championnat dans les divisions supérieures - c'est-à-dire dans la BGL Ligue masculine resp. en Ligue 1 féminine – est programmée pour le weekend du 6/7 février 2021. Cette mesure concerne également la première équipe féminine de l'Entente Izeg/Cebra.

A partir du lundi prochain 11 janvier, l'entraînement dans ces divisions sera autorisé sans aucune restriction. L'horaire détaillé sera publié par le FLF mardi prochain, le 12 janvier.

Dans toutes les autres divisions et catégories, la reprise du championnat a été reportée indéfiniment. Les équipes concernées pourront toutefois également s'entraîner à nouveau à partir du 11 janvier, en tenant compte des mesures Covid-19 existantes. En conséquence, notre première équipe masculine reprendra l'entraînement la semaine prochaine.

Ce n'est que fin janvier, lorsque de nouvelles réglementations nationales concernant la pandémie corona peuvent être attendues, qu'une planification plus détaillée sera possible.