TOURNOI DES JEUNES - COUNTDOWN UPDATE

TOURNOI DES JEUNES - COUNTDOWN UPDATE

No der Umellung vun de Bambinis, Pupilles a Minimes vun der US Hueschtert feelen elo nëmmen nach 3 Ekippen, fir dass all eis Lëschten voll ginn. Iwerdeems bei de Bambinis, Pupilles a Poussins keng Plaatz méi fräi ass, hunn bei de Minimes nach 3 Ekippen d'Méiglechkeet, deelzehuelen.

+++ AKTUELLE STAND VUN DEN INSCRIPTIOUNEN +++

BAMBINIS U7 (16/16):
Izeg I, Izeg II, Izeg III, Monnerech, Sandweiler, Hüttersdorf (D), Cebra, Hesper, Tawern (D), Déifferdeng, Entente Syrdall, Weiler, Entente Äischdall/Käerch, Entente Menster/Kanech, Bieles, Hueschtert

PUPILLES U9 (16/16):
Izeg I, Izeg II, Izeg III, F91 Diddeleng, Monnerech, Sandweiler, Hüttersdorf (D), Cebra, Hesper, Garche (F), Entente Syrdall, Entente Menster/Kanech, Weiler, Entente Äischdall/Käerch, Bieles, Hueschtert

POUSSINS U11 (16/16):
Izeg I, Izeg II, Izeg III, Monnerech, Sandweiler, Hüttersdorf (D), Cebra, Hesper, Garche (F), ATSV Saarbrücken (D), Entente Syrdall, JSG Zewen-Igel-Langsur (D), Entente Äischdall/Käerch, Entente Menster/Kanech, Weiler, JSG Moseltal U10 (D)

MINIMES U13 (13/16):
Izeg I, Izeg II, Izeg III, Jeunes filles Izeg, Weiler, Monnerech, Sandweiler, Cebra, Hesper, ATSV Saarbrücken (D), Entente Syrdall, Bieles, Hueschtert